NATJEČAJ

 

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ broj: 12/21), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-412/22 od 08.03.2022. godine te Odluke Školskog odbora broj: 483/22 od 10. ožujka 2022. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

A) na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine

- učitelj glasovira – 1 izvršitelj (10 sati tjedno)

- učitelj klarineta – 1 izvršitelj (7 sati tjedno)

- učitelj violine – 1 izvršitelj (18 sati tjedno)

B) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 30.06.2022. godine

    - učitelj tehničke kulture - 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to:

• završena odgovarajuća VSS ili VŠS.

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

- prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,

- kratki životopis,

- dokaz o stručnoj spremi,

- izvadak iz matične knjige rođenih (trajni),

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit,

- dokaz o radnom stažu (uvjerenje Zavoda za MIO),

- potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje).

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju i na temelju intervjua utvrditi rang listu kandidata. Razgovor sa Povjerenstvom, koji je obvezan, održat će se dana 25.ožujka 2022.godine /petak/ s početkom u 9,00 sati. Za kandidate koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300 Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

 

 

 

 

 

Natrag