Stručno usavršavanje nastavnika i profesora engleskog jezika u HNŽ-u

30. studenog i 1. prosinca održano je online stručno usavršavanje nastavnika i profesora engleskog jezika Hercegovačko-neretvanske županije koji rade u školama gdje se nastava odvija po hrvatskom planu i programu. 

Tema je bila ''Međukurikularni pristup podučavanju engleskog jezika temeljen na ishodima učenja'', a realizirala ju je profesorica engleskog jezika, Martina Jurković-Rako, djelatnica Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini.

Pozivu na stručno usavršavanje odazvale su se profesorice engleskog jezika iz nekoliko osnovnih i srednjih škola naše županije.

Međukurikularni pristup podučavanju uključuje integraciju nastavnih programa svih predmeta, suradnju profesora i nastavnika na realizaciji zajedničkog kurikuluma povezanog temama te usvajanje kompetencija za daljnje školovanje i život kod učenika. Naglasak je na cjeloživotnom učenju, razvijanju kroskurikularnih ključnih kompetencija i ishodima učenja iz tri komponente – poduzetništvo, antikorupcija i karijerna orijentacija.

Razgovaralo se o mogućnostima implementacije ovakvog pristupa u školama. Zaključak je da trenutno u našim školama svaki predmet ima svoj kurikulum, neovisan o ostalima, dodirne točke postoje među pojedinim predmetima, no one nisu sinkronizirane pa ne možemo govoriti o pravom tematskom planiranju u predmetnoj nastavi. Za takvo nešto potrebno je provesti uvezivanje kurikuluma temeljeno na ključnim kompetencijama i zajedničkim temama. Međutim, mnoge nastavne metode i oblike rada koji se primjenjuju  u međukrikularnom pristupu podučavanju, profesori engleskog jezika mogu i već dugi niz godina i provode u svojim učionicama: oluja ideja, umne mape, istraživački rad, debate, rasprave, simulacije i slično.

Natrag