NATJEČAJ ZA RAVNATELJA I POMOĆNIKA RAVNATELJA

Temeljem čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04,  1/14 i 7/16 ), odredaba Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola ("Narodne novine HNŽ" broj: 2/05), članka  64. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-413/21 od 8.3.2021.godine  i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja  broj: 384/21 od  14.4.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, kandidat  treba  ispunjavati i posebne uvjete:

• da ima završenu VSS ili VŠS,
• da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga škole sukladno Zakonu
• da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
• da nije krivično kažnjavan
• da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora 
• da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu i životopis kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):

• dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome)
• potvrdu o radnom iskustvu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio
• izvadak iz  matične knjige rođenih
• uvjerenje o državljanstvu 
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
• potpisana i ovjerena izjava da nije u rodbinskoj vezi s članovima Školskog odbora do drugog stupnja
• potpisana i ovjerena izjava da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

 

Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zaključivanja Ugovora o radu.

Ravnatelj škole se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje,  a natječajna  dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom slati preporučeno putem pošte na  adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

s  naznakom

„za javni natječaj za mjesto ravnatelja“

Temeljem čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04,  1/14 i 7/16 ), odredaba Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola ("Narodne novine HNŽ" broj: 2/05), članka  64. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-413-1/21 od 8.3.2021.godine  i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja  broj: 385/21  od  14.4.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

za izbor i imenovanje pomoćnika ravnatelja škole

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, kandidat  treba  ispunjavati i posebne uvjete:

• da ima završenu VSS ili VŠS,
• da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga škole sukladno Zakonu
• da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
• da nije krivično kažnjavan
• da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora 
• da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu i životopis kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):

• dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome)
• potvrdu o radnom iskustvu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio
• izvadak iz  matične knjige rođenih
• uvjerenje o državljanstvu 
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
• potpisana i ovjerena izjava da nije u rodbinskoj vezi s članovima Školskog odbora do drugog stupnja
• potpisana i ovjerena izjava da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

 

Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zaključivanja Ugovora o radu.

Pomoćnik ravnatelja škole se imenuje  na razdoblje  od četiri(4)  godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje,  a natječajna  dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom slati preporučeno putem pošte na  adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

s  naznakom

„za javni natječaj za mjesto pomoćnika ravnatelja“

Opširnije

NATJEČAJ

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04,  5/04, 1/14 i 7/16),  čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ broj: 8/18 i 7/19), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-541/21 od 24.03.2021. godine te Odluke Školskog odbora broj: 387/21 od 14.4.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini 

r a s p i s u j e:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

A) na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

-          učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

B) na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine

-          učitelj matematike – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)

-          učitelj biologije – 1 izvršitelj (12 sati tjedno) 

-          učitelj glazbene kulture – 1 izvršitelj (1 sat tjedno) 

-          učitelj glasovira – 1 izvršitelj (11 sati tjedno) 

-          učitelj klarineta – 1 izvršitelj (8 sati tjedno) 

-          učitelj violine – 1 izvršitelj (18 sati tjedno)          

-          spremačica – 2 izvršitelja (puno radno vrijeme)

C) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 15.07.2021. godine

-          učitelj njemačkog jezika - 1 izvršitelj (20 sati tjedno) 

D) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja, a najdalje do 30.06.2021. godine

-          spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje u HNŽ-u i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to:

• Za radna mjesta učitelja predmetne nastave završena odgovarajuća VSS ili VŠS
• Za radna mjesta spremačica  završena  najmanje osnovna škola i najmanje tri mjeseca radnog iskustva

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

-          prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,

-          kratki životopis,

-          dokaz o stručnoj spremi,

-          izvadak iz matične knjige rođenih (trajni),

-          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit ( ne odnosi se na radna mjesta spremačica),

-          dokaz o radnom stažu (uvjerenje Zavoda za MIO),

-          potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje),

-          potvrda o radnom iskustvu (odnosi se na radna mjesta spremačica),

 

 

 

 

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju i na temelju intervjua utvrditi rang listu kandidata. Razgovor sa Povjerenstvom, koji je obvezan, održat će se dana 30.travnja2021.godine / petak/ s početkom u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu ne ulaze u daljnju proceduru izbora.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

 

Opširnije

MEĐUNARODNI DAN DRUŠTVENIH IGARA

Međunarodni dan društvenih igara utemeljen je 2013. godine. Ove je godine Međunarodni dan društvenih igara obilježen i u našoj školi 12. travnja iako se ovaj dan obilježava 11.travnja. U školskoj knjižnici zaigrali smo poznatu igru „Čovječe, ne ljuti se“ te igru „Grad, država, selo“.
 
Igre, zabave i smijeha nije nedostajalo a najbolji igrači su dobili nagrade. Nagrada je bila književno-poučni časopis za mlade „Cvitak“ te poklon brošura „Upoznaj kazalište“.
Igre je organizirala knjižničarka Josipa Čoko a nagrađeni učenici su:
Petra Milanović 7.f
Matea Milanović 8.b
Ivan Pavlović 9.c
Luka Grbavac 8.b
 

Opširnije

MEDIJSKA PISMENOST

Naša škola sudjeluje u još jednom međunarodnom eTwinning projektu pod nazivom  "Media Literacy and Disinformation". U projektu sudjeluju nastavnica Mirela Žilić i knjižničarka Josipa Čoko. Cilj projekta je osvijestiti naše mlade i djecu ali i njihove roditelje. Oni su ti koji biraju sto im djeca gledaju, kako se ispravno služiti informacijama koje nam nude u medijima. Zbog sve veće izloženosti medijima mladi mogu lako pasti pod njihov utjecaj. Jako je važno djecu upozoriti na negativne strane upotrebe medija a pogotovo interneta. Današnja mladež sve vise upotrebljava razne društvene mreže i moramo ih naučiti da sav taj glamur i luksuz koji pojedinci prikazuju zapravo nije stvaran. 

Opširnije

USKRS U NAŠOJ ŠKOLI

Naša škola sudjeluje u još jednom međunarodnom e-Twinning projektu pod nazivom „Easter – hoilday that unites us“. U projektu sudjeluju nastavnica Ljilja Dodig , vjeroučiteljica Anamarija Raguž i knjižničarka Josipa Čoko.
Cilj projekta je podići svijest o nacionalnom, kulturnom i vjerskom identitetu u kontekstu europske etničke raznolikosti. Uključivanje u ovaj projekt olakšat će međusobno razumijevanje, toleranciju, međuvjersko prihvaćanje, suradnju i partnerstvo. Uskrsu, središnjem blagdanu kršćanstva, namjeravamo pristupiti iscrpno iz sljedećih perspektiva: teološke, književne, povijesne, folklorne - tradicionalne, kulinarske, glazbene, kazališne, likovne umjetnosti, fotografije, filma, kako bismo svakom djetetu dali priliku da izrazi osobne vještine i talente.

Opširnije

22.ožujka - Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se dana 22. ožujka već dvadeset i osmu godinu zaredom s ciljem podizanja svijesti i skretanja globalne pozornosti na značaj i važnost vode te promicanja održivog korištenja vodnih resursa. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

Povodom Svjetskog dana voda naša škola sudjeluje u međunarodnom eTwinning projektu „Gledam more, slušam more i volim more“. 

Projekt je počeo 1.ožujka i trajat će do 2. travnja 2021. g. Projektom je obuhvaćeno obilježavanje Svjetskog dana voda, 22. ožujka. Osnovni cilj projekta je razvijanje ekološke svijesti kod djece predškolske i mlađe školske dobi i potreba za očuvanjem voda/mora, živog svijeta u njima, kao i usvajanje znanja o korisnosti mora i rijeka za život čovjeka. Kroz istraživačke, literarne i likovne radionice učenici će razviti kompetencije i usvojiti znanja na suvremen i zanimljiv način, surađujući s vršnjacima iz zemlje i drugih regija.

Opširnije

DAN OČEVA

Svakom je djetetu važna uloga oca u životu i svakako se i sreća djeteta očitava u sigurnoj i stabilnoj očevoj ikoni.
U Americi se Dan očeva počeo obilježavati već 1910. godine, a kod nas se počeo obilježavati krajem 90-ih godina dvadesetog stoljeća. Danas se slavi u mnogim zemljama svijeta, ali ne na isti datum. Kod nas se obilježava 19. ožujka, na Dan sv. Josipa, koji je uza sve ostalo i zaštitnik očeva.
Najstariji zapis koji govori o ocu i Danu očeva je pismo dječaka Elmesa iz starog Babilona koji je svom ocu prije više od 4000 godina zaželio dobro zdravlje i dug život.
Dan očeva izvrsna je prilika da se očevi osvrnu na svoju ulogu u obitelji, a suprugama i djeci da im berem riječju hvale iskažu zahvalnost na njihovoj prisutnosti i potpori u životu. Jer, istraživanja provedena na temu životnih vrijednosti ukazuju kako djeci tijekom odrastanja očevi stavovi u životu , ali i prema vjeri postaju važniji nego majčini.

Opširnije