DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA

Dan sjećanja na holokaust međunarodni je dan sjećanja kojim se želi podsjetiti na sve žrtve holokausta, genocida europskih Židova kojeg je nacistička Njemačka sprovodila između 1941. i 1945. godine tijekom Drugog svjetskog rata. Ovaj se Dan obilježava diljem Europe, a u najvećem broju europskih zemalja za datum obilježavanja izabran je 27. siječnja. Na taj dan 1945. Crvena armija oslobodila je 7.500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti u koncentracijskom logoru Auschwitz u Poljskoj.

I naša škola se na prigodan način uključila u obilježavanje ovog dana. Učenici 9-ih razreda su nazočili satu povijesti na temu holokaust. Nakon prezentacije , posjetili su online muzej u Auschwitzu i za kraj provjerili znanje uz igricu kahoot. Učenici su pokazali veliko zanimanje za ovu temu .
"Onaj tko spasi jednog čovjeka, spasio je čitav svijet."

 

Holokaust -a prva tri mjesta osvojili su ?

 

Opširnije

NATJEČAJ ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOSBosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Vladimira Pavlovića u Čapljini

Čapljina,Ruđera Boškovića 8,tel.+387 (0) 36805 095,805 091;fax:387 (0) 805 095;e-mail:vladimir.pavlovic9@gmail.comUr.broj: 33-1/22

Nadnevak, 4.siječnja 2022.godine

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04,  5/04, 1/14 i 7/16),  8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K čl., čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-1977/21 od 28.12.2021. godine  i Izmjena i dopuna Suglasnosti broj :05-02-30-1977-1/21 od 04.01.2022. godine , te Odluke Školskog odbora broj: 33/22 od 4. siječnja 2022. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 1. na neodređeno vrijeme
 • učitelj razredne nastave - 2 izvršitelja
 • učitelj engleskog jezika - 1 izvršitelj (puna norma)
 • učitelj njemačkog jezika - 1 izvršitelj (puna norma)
 • spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

 

 1. na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
 • učitelj razredne nastave - 7 izvršitelja 
 • učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 • učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 • učitelj matematike – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)
 • učitelj fizike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 • učitelj kemije – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 • učitelj biologije – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
 • učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)
 • učitelj informatike – 1 izvršitelj (9 sati tjedno)
 • učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (puna norma)
 • učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)
 • učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (puna norma)
 • učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 • učitelj glasovira – 1 izvršitelj (puna norma)
 • učitelj glasovira – 1 izvršitelj (10 sati tjedno)
 • učitelj harmonike – 1 izvršitelj (puna norma)
 • učitelj klarineta – 1 izvršitelj (7 sati tjedno)
 • učitelj violine – 1 izvršitelj (18 sati tjedno)
 • tajnik – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
 • spremačica – 6 izvršitelja (puno radno vrijeme)
 • učitelj glazbene kulture -1 izvršitelj (1 sat tjedno ) 1. na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 10.04.2022. godine
 • učitelj njemačkog jezika - 1 izvršitelj (puna norma)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to:

 • Za radna mjesta učitelja razredne nastave završena najmanje odgovarajuća SSS, VŠS ili VSS
 • Za radna mjesta učitelja predmetne nastave završena odgovarajuća VSS ili VŠS, kanonsko poslanje za poučavanje vjeronauka (odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog vjeronauka)
 • Za radno mjesto tajnika završena najmanje VŠS i 3 godine radnog iskustva (prioritet kod prijema imaju kandidati pravne struke)
 • Za radna mjesta spremačica  završena  najmanje osnovna škola i najmanje tri mjeseca radnog iskustva 

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike): 

 • prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,
 • kratki životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi, 
 • izvadak iz matične knjige rođenih (trajni), 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit ( ne odnosi se na radna mjesta tajnik i spremačica), 
 • dokaz o radnom stažu (uvjerenje Zavoda za MIO), 
 • potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje),
 • potvrda o radnom iskustvu (odnosi se na radna mjesta spremačica),
 • pismena ovlast vjerske zajednice za poučavanje vjeronauka (odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog vjeronauka) 

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju i na temelju intervjua utvrditi rang listu kandidata. Razgovor sa Povjerenstvom, koji je obvezan, održat će se dana 21.siječnja 2022.godine /petakpočetkom u 9,00 sati / s. Za kandidate koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

           

 

           Predsjednik

      Školskog odbora

          Mijo Rotim

Opširnije

RASPORED ODRŽAVANJA RODITELJSKIH SASTANAKA

Roditeljski sastanci održati će se u utorak, 4. siječnja 2022., po sljedećem rasporedu:

1. razredi u 8:30 sati ,
2.,3.,4. i 5. razredi u 9:00 ,
6.,7.,8. i 9. razredi u 9:30.

Opširnije

ČESTITKA

Opširnije

BOŽIĆNE PRIREDBE UČENIKA

Već je kraj prvog obrazovnog razdoblja. Naši vrijedni učenici odlaze na zimski  odmor. Priredbama su zahvalili svima i zaželjeli sretan Božić. Učenici uživajte u odmoru.

 

Opširnije

ZAHVALA ŠKOLE

Dugi niz godina u blagdansko vrijeme čapljinski butici daruju učenike naše škole . Ovom prilikom zahvaljujemo buticima “AS”, BUBAMARA”, MARINO” i salonu obuće “OBRADOVIĆ” na suradnji.

Svi zainteresirani subjekti koji žele poklonima razveseliti učenike tijekom godine, mogu se javiti telefonski ili putem e-maila škole.

 

Opširnije

NAŠA ŠKOLA U BOŽIĆNOM RUHU

Najveselije doba u godini je tu. I naša škola je obukla božićno ruho.Da nam bude oku ugodnije, a srcu toplije.Učenici glazbene škole zajedno s prof.Gabrijelom Glavinić ukrasili su ulaz u glazbenu školu.Pano je uredio nastavnik Ernesto Markota .Za jaslice su se pobrinule vjeroučiteljice:Željana L., Daniela R. i Irena G.Učenici devetih razreda izrađivali su ukrase za bor .

Što je Božić? To je blagost prema prošlosti, hrabrost za sadašnjost i nada za budućnost.

Agnes M. Pahro

 

 

Opširnije